Handelsbetingelser

Følgende betingelser er gældende for enhver aftale indgået med Conversio ApS

1. Generelt

1.1.
Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med Conversio ApS. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette dokument samt gældende lovgivning.

1.2.
Hvor andet ikke er oplyst, er alle priser opgivet i danske kroner, ekskl. moms.

1.3.
Med mindre andet er aftalt, forbeholder Conversio ApS sig retten til at benytte kunden som reference i forbindelse med salgsmateriale. Dette omfatter blandt andet markedsføringsmateriale, hjemmeside og forespørgsler.

2. Priser for Web og Design udvikling

2.1.
Conversio ApS’s standard timepris er 900 kr./timen. Såfremt en kunde anmoder om udført arbejde uden for normal åbningstid, mandag-fredag fra 08.00-16.00, tillægges timeprisen 100% til i alt 1.800 kr./timen. Såfremt en kunde anmoder om udført arbejde på søn- og helligdage, tillægges timeprisen 200% til i alt 2.700 kr./timen.

Conversio ApS forbeholder sig retten til at afvise anmodninger om arbejde uden for åbningstid.

3. Betaling og fakturering

3.1.
Ved indgået aftale om Web og Design udvikling under 10.000 kr. faktureres hele beløbet ved levering. Ved indgået aftale over 10.000 kr. faktureres i 3 rater. Rate #1 faktureres 50% af det samlede beløb ved opstart. Herefter faktureres Rate #2, 40% af det samlede beløb, ved udført milepæl (Endelig korrektur), dog senest 6 uger efter påbegyndelse af opgaven. Rate #3, 10% af det samlede beløb, faktureres ved levering, dog senest 10 uger efter påbegyndelse af opgaven. (Dette er ikke nødvendigvis ved lancering, da kunden i nogle tilfælde er ansvarlig for indholdsarbejdet).

Ved indgået aftale over 250.000 kr. faktureres Rate #1, 25% af det samlede beløb, ved opstart. Herefter faktureres Rate #2, 50% af det samlede beløb, ved udført milepæl (Endelig korrektur), dog senest 12 uger efter påbegyndelse af opgaven. Rate #3, 25% af det samlede beløb, faktureres 30 dage efter levering, dog senest 24 uger efter påbegyndelse af opgaven.

Ovenstående er gældende med mindre andet er aftalt.

3.2.
Online marketing-produkter faktureres forud på dagen ved aftaleindgåelse. Den løbende optimering faktureres enten månedligt, kvartalsvis, halvårligt eller årligt forud alt efter produkttyper og aftale.

3.3.
Abonnementsaftaler vedr. Hosting faktureres forud helårligt eller kvartalsvis afhængigt af produkttype.

3.4.
Betaling skal ske indenfor den aftalte betalingsfrist, der som udgangspunkt er 8 dage efter fakturaens udstedelse.

3.5.
Såfremt betalingen ikke falder rettidig, forbeholder Conversio ApS sig retten til at suspendere eventuelle ydelser. Samtidig udstedes der op til tre rykkere inkl. rykkergebyr på 100 kr. pr. rykker. Yderligere vil der blive tillagt morarente pr. påbegyndte måned (reguleres efter Nationalbankens officielle morarente).
Ved manglende betaling overføres udestående til vores samarbejdspartner Collectia A/S, som forestår rykkerproces og efterfølgende indkrævning.

3.6.
Ved køb af serviceydelser hos Conversio ApS, er der ingen fortrydelsesret, eftersom ydelsen ikke kan returneres. Der henvises til forbrugeraftalelovens § 20, stk. 3 (2).

4. Betingelser ved Hostingsydelser

4.1.
Det er kundens ansvar at sikre, at alt materiale, der benyttes på hjemmesiden, lever op til såvel dansk som international lovgivning og ikke krænker nogen ophavsrettigheder eller er af krænkende karakter.
Et abonnement er gældende fra datoen specificeret i den tilhørende aftale eller faktura. Kunden kan til enhver tid opsige abonnementsaftalen, men skal dog fortsætte betalingen til aftalens udløb. Eventuel opsigelse skal ske senest 30 dage før aftalens udløb og skal være tilsendt Conversio ApS skriftligt. Såfremt der ikke forefindes en opsigelse, fornys aftalen automatisk i endnu en periode.

4.2.
Data overdraget til Conversio ApS i forbindelse med Hosting eller udarbejdelse af hjemmesider er på ingen måde forsikret. Conversio ApS er ikke erstatningspligtigt i tilfælde af nogen former for tab eller beskadigelse.

4.3.
Conversio ApS kan ikke holdes ansvarlige eller erstatningspligtige for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

4.4.
Conversio ApS kan ikke holdes ansvarlige for eventuel nedetid, nedsat fremkommelighed eller problemer med bestemte forbindelser til Hostingydelser.

4.5.
Conversio ApS forbeholder sig retten til med 14 dages varsel at ændre priser samt betingelser for den eller de ydelser, kunden modtager. Såfremt det drejer sig om væsentlige ændringer, vil dette berettige kunden til med øjeblikkelig virkning at træde ud af aftalen.

5. Betingelser ved Abonnementsydelser og Opsigelse

5.1.
Et abonnement er bindende fra datoen specificeret i den tilhørende aftale eller faktura. Efter bindingsperioden kan aftalen opsiges med en måneds varsel forud for skæringsdatoen for aftalen defineret i det oprindelige aftalegrundlag eller faktura. Eksempel: Løber din aftaleperiode fra d. 15. til d. 15. hver måned, så kan den opsiges med en måneds varsel før d. 15 i en given måned.

5.2.
Kunden kan til enhver tid opsige abonnementsaftalen, men skal dog fortsætte betalingen til bindingsperiodens udløb.

5.3.
Conversio ApS forbeholder sig retten til, til enhver tid og med øjeblikkelig virkning, at annullere en aftale og dermed lukke en kundes aktiviteter, såfremt der foreligger argumenter eller beviser for, at kunden har forbrudt sig mod denne aftale. Kunden er i så fald fortsat ansvarlig for at betale for hele den aftalte periode.

5.4.
Aftalen kan af kunden ikke overdrages, sælges eller på nogen anden måde overdrages til tredjepart uden udtrykkelig skriftlig accept fra Conversio ApS.

6. Kildemateriale

6.1.
Kunden er berettiget til, såfremt intet andet er skriftligt aftalt, at benytte og videreudvikle materiale selv eller via tredjepart, såfremt kunden har betalt for materialet. Conversio ApS udleverer alene grafiske filer, såsom Photoshop, Illustrator og InDesign mod kompensation angivet af Conversio ApS.

6.2.
Conversio ApS kan ikke på ingen måde holdes ansvarlige for benyttelse af det udviklede materiale, eller den sammenhæng materialet benyttes.

6.3.
Conversio ApS kan ikke holdes ansvarlige for ægtheden eller rettighederne til benyttet materiale leveret af kunden, såsom grafisk materiale til udarbejdelse af websider eller andet udviklingsarbejde.

6.4.
I det omfang kunden ønsker dokumentation/undervisningsmateriale, som ikke allerede eksisterer, kan dette produceres til gældende timepriser á 900 kr.

7. Behandling af personoplysninger

7.1.
Conversio ApS behandler kundens oplysninger og data som fortroligt materiale og garanterer ikke at videregive dette til anden side uden forudgående skriftlig aftale med kunden.

8. Ansvar

8.1.
Et eventuelt erstatningskrav over for Conversio ApS kan aldrig overstige fakturabeløbet for den leverede ydelse. Conversio ApS hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i forbindelse med aftalen om ydelsen, herunder indirekte tab som opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved den leverede ydelse.

8.2.
Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for Conversio ApS: Force majeure, herunder svigtende strømforsyninger, svigtende telekommunikation, brand, røgskade, eksplosion, vandskade, hærværk, indbrud, terror, sabotage, strejke, lockout, boykot, blokade eller andre omstændigheder der ligger udenfor Conversio ApS’ kontrol, og som Conversio ApS ikke med rimelighed kan forventes at have forudset på tidspunktet for kontraktens indgåelse.

8.3.
Conversio ApS har ret til indenfor 14 dage at forsøge at udbedre eventuelle fejl eller mangler i forbindelse med leverede ydelser. Såfremt dette ikke lykkedes, kan der gives forholdsmæssigt afslag i prisen, dog aldrig på mere end det oprindeligt fakturerede beløb.

8.4.
Såfremt kunde ønsker at tilgå webhotel (FTP oplysninger) eller udlevere disse til tredjemand (3. part), hvorefter der ændres på filer, hæfter Conversio ApS ikke for fejl, mangler, driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i denne forbindelse.

9. Tvister

9.1.
Tvister kan af hver af parterne indbringes for de almindelige domstole efter gældende regler herom.

IKRAFTTRÆDELSE

Disse vilkår er gældende fra den 1. oktober 2016.
Conversio ApS, Hermodsvej 18C, 8230 Åbyhøj

Klar til at blive en del af Conversio?

Bliv ringet op af en vores rådgivere - det er helt gratis og uforpligtende