Handelsbetingelser

Følgende betingelser er gældende for enhver aftale indgået med Conversio ApS.

1. Generelt

1.1. Nærværende betingelser er gældende for enhver aftale indgået med Conversio ApS. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette dokument samt gældende lovgivning.

Er der modstrid mellem betingelserne og aftalegrundlag, har vilkårene i aftalegrundlaget forrang. Betingelserne kan i øvrigt kun fraviges ved skriftlig aftale Parterne imellem.

1.2. Hvor andet ikke er oplyst, er alle priser opgivet i danske kroner, ekskl. moms.

1.3. Med mindre andet er aftalt, forbeholder Conversio ApS sig retten til at benytte kunden som reference i forbindelse med salgsmateriale. Dette omfatter blandt andet markedsføringsmateriale, hjemmeside og forespørgsler.

1.4. Conversio ApS er i tilfælde af salg, fusion, fission eller anden overdragelse af hele eller dele af Conversio ApS forretning berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Betingelserne og Aftalen til tredjemand uden indhentning af Kundens samtykke.

2. Pris og betalingsbetingelser

2.1. Alle produkter faktureres forud på dagen ved aftaleindgåelse. Den løbende optimering faktureres enten månedligt, kvartalsvis, halvårligt eller årligt forud alt efter produkttype og aftale.

2.2. Betaling skal ske indenfor den aftalte betalingsfrist, der som udgangspunkt er 8 dage efter fakturaens udstedelse.

2.3. Såfremt betalingen ikke falder rettidig, forbeholder Conversio ApS sig retten til at suspendere eventuelle ydelser. Samtidig udstedes der op til tre rykkere inkl. rykkergebyr på 100 kr. pr. rykker. Yderligere vil der blive tillagt morarente pr. påbegyndte måned (reguleres efter Nationalbankens officielle morarente).

Ved manglende betaling overføres udestående til en af vores samarbejdspartnere, som forestår rykkerproces og efterfølgende indkrævning.

2.4. Ved køb af serviceydelser hos Conversio ApS, er der ingen fortrydelsesret, eftersom ydelsen ikke kan returneres. Der henvises til forbrugeraftalelovens § 20, stk. 3 (2).

3. Varighed og opsigelse

3.1. Et abonnement er bindende fra datoen specificeret i den tilhørende aftale eller faktura. Efter bindingsperioden kan aftalen opsiges med en måneds varsel forud for skæringsdatoen for aftalen defineret i det oprindelige aftalegrundlag eller faktura. Eksempel: Løber din aftaleperiode fra d. 15. til d. 15. hver måned, så kan den opsiges med en måneds varsel før d. 15 i en given måned.

3.2. Kunden kan til enhver tid opsige abonnementsaftalen, men skal dog fortsætte betalingen til bindingsperiodens udløb.

3.3. Conversio ApS forbeholder sig retten til, til enhver tid og med øjeblikkelig virkning, at annullere en aftale og dermed lukke en kundes aktiviteter, såfremt der foreligger argumenter eller beviser for, at kunden har forbrudt sig mod denne aftale. Kunden er i så fald fortsat ansvarlig for at betale for hele den aftalte periode.

3.4. Aftalen kan af kunden ikke overdrages, sælges eller på nogen anden måde overdrages til tredjepart uden udtrykkelig skriftlig accept fra Conversio ApS.

4. Behandling af personoplysninger

4.1. Vi henviser endvidere til vores Databehandleraftale, som du kan finde her.

5. Ansvar

5.1. Et eventuelt erstatningskrav over for Conversio ApS kan aldrig overstige fakturabeløbet for den leverede ydelse. Conversio ApS hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i forbindelse med aftalen om ydelsen, herunder indirekte tab som opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved den leverede ydelse.

5.2. Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for Conversio ApS: Force majeure, herunder svigtende strømforsyninger, svigtende telekommunikation, brand, røgskade, eksplosion, vandskade, hærværk, indbrud, terror, sabotage, strejke, lockout, boykot, blokade eller andre omstændigheder der ligger udenfor Conversio ApS’ kontrol, og som Conversio ApS ikke med rimelighed kan forventes at have forudset på tidspunktet for kontraktens indgåelse.

5.3. Conversio ApS har ret til indenfor 14 dage at forsøge at udbedre eventuelle fejl eller mangler i forbindelse med leverede ydelser. Såfremt dette ikke lykkedes, kan der gives forholdsmæssigt afslag i prisen, dog aldrig på mere end det oprindeligt fakturerede beløb.

6. Lovvalg og værneting

6.1. Tvister kan af hver af parterne indbringes for de almindelige domstole efter gældende regler herom.

IKRAFTTRÆDELSE

Version 1.3, 19. juli 2018.

Conversio ApS, Søren Frichs Vej 36M, 2. sal, 8230 Åbyhøj