Databehandleraftale

for Conversio ApS

 • 1. De behandlede Personoplysninger
  • 1.1 Denne Aftale er indgået i forbindelse med Parternes indgåelse af aftale vedrørende Konsulentaftale med Conversio ApS, omhandlende ydelser leveret af Conversio ApS.
  • 1.2 Conversio behandler de typer af personoplysninger, som fremgår af Bilag 1, på vegne af den Dataansvarlige. Personoplysningerne angår de i Bilag 1 oplistede re-gistrerede kategorier af personer.
  • 1.3 Den Dataansvarlige er berettiget til at slette og/eller tilføje yderligere typer af per-sonoplysninger og/eller registrerede personer til listen i Bilag 1 ved at fremsende en ny liste over personoplysninger og/eller registrerede personer til Conversio.
 • 2. Formål og instruks
  • 2.1 Conversio må alene behandle personoplysninger til formål, som er nødvendige for at levere de Konsulentydelser, som aftalt skal leveres af Conversio ApS.
  • 2.2 Den Dataansvarlige instruerer hermed Conversio i alene at behandle personoplys-ningerne omfattet af pkt. 1.2 med henblik på varetagelse af følgende databehand-lingsopgaver:
   • Konsulentopgaver der vedrører Dataanalyse, hvor der gives adgang til data, som enten fremsendes eller gives adgang til af den Dataansvarlige.
   • Konsulentopgaver der vedrører den Dataansvarliges hjemmeside.
   • Konsulentopgaver der vedrører den Dataansvarliges eksterne it-syste-mer/it-platforme eller 3. parts software.
  • 2.3 Conversio skal straks underrette den Dataansvarlige, hvis Conversio finder, at en given instruks er eller senere måtte blive i strid med persondatalovgivningen.
 • 3. Den Dataansvarliges forpligtelser
  • 3.1 Den Dataansvarlige indestår for, at formålet med behandlingen af personoplysnin-gerne er lovligt og sagligt, og at der ikke overlades flere personoplysninger til Con-versio end nødvendigt til opnåelse af formålet.
  • 3.2 Den Dataansvarlige er ansvarlig for, at der på tidspunktet for personoplysningernes overladelse til Conversio eksisterer et gyldigt behandlingsgrundlag, herunder at et eventuelt samtykke er udtrykkeligt, frivilligt, utvetydigt og informeret. Den Dataan-svarlige er forpligtet til på Conversios anmodning skriftligt at redegøre for og/eller dokumentere behandlingsgrundlaget.
  • 3.3 Den Dataansvarlige indestår endvidere for, at de registrerede personer, som per-sonoplysningerne vedrører, har fået tilstrækkelig information vedrørende behand-lingen af personoplysningerne.
  • 3.4 Enhver instruktion vedrørende behandling af personoplysninger i henhold til denne Aftale skal forelægges Conversio. Hvis den Dataansvarlige instruerer en un-derdatabehandler udpeget i overensstemmelse med pkt. 5.1 direkte, skal den Da-taansvarlige straks informere Conversio herom. Conversio kan ikke gøres ansvarlig for underdatabehandlerens behandling af personoplysninger foretaget i overens-stemmelse med sådanne instruktioner.
 • 4. Conversios forpligtelser
  • 4.1 Conversio må alene behandle de af den Dataansvarlige leverede personoplysnin-ger i overensstemmelse med den Dataansvarliges instrukser og er i øvrigt forpligtet til at overholde den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.
  • 4.2 Conversio skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforan-staltninger, herunder sådanne yderligere foranstaltninger, som måtte være nød-vendige, mod at de i pkt. 1.2 anførte personlysninger hændeligt eller ulovligt tilin-tetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.
  • 4.3 Conversio skal på den Dataansvarliges anmodning redegøre for og/eller dokumen-tere, at Conversio opfylder kravene i persondatalovgivningen og forpligtelserne i medfør af denne Aftale, herunder at de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet. Den Dataansvarlige skal kompensere Conver-sio for den tid, som bruges på at efterkomme denne anmodning.,
  • 4.4 Databehandleren skal sikre, at de medarbejdere, der er involveret i at behandle personoplysningerne, har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt lovbestemt tavshedspligt.
  • 4.5 Conversio er forpligtet til at underrette den Dataansvarlige om driftsforstyrrelser, mistanke om brud på persondatalovgivningen eller andre uregelmæssigheder i for-bindelse med behandlingen af personoplysningerne. Denne underretning skal gi-ves uden unødig forsinkelse og senest 72 timer efter, at Conversio er blevet be-kendt med ovenstående. Efter den Dataansvarliges anmodning skal Conversio bi-stå den Dataansvarlige i forhold til afklaring af sikkerhedsbruddet, herunder i for-bindelse med eventuel underretning af Datatilsynet og/eller registrerede personer.
  • 4.6 Den Dataansvarlige er berettiget til for egen regning at lade Conversios behandling af personoplysninger underkaste en årlig revision af en uafhængig tredjepart. Den Dataansvarlige skal kompensere Conversio for den tid, som Conversio anvender i forbindelse med en sådan revision.
  • 4.7 Hvis Conversio eller en anden databehandler, som har modtaget personoplysnin-ger, modtager en anmodning om indsigt i vedkommendes personoplysninger fra en registreret eller dennes agent, eller hvis en registreret gør indsigelse mod be-handlingen af vedkommendes personoplysninger, skal Conversio sende anmod-ningen og/eller indsigelsen til den Dataansvarlige med henblik på den Dataansvar-liges videre behandling, medmindre Conversio er berettiget til at håndtere en så-dan forespørgsel selv. Conversio skal efter anmodning fra den Dataansvarlige bistå den Dataansvarlige i relation til besvarelse af anmodningen og/eller indsigelsen.
 • 5. Overførsel af oplysninger til andre databehandlere eller tredjeparter
  • 5.1 Ved underskrivelsen af Aftalen godkender den Dataansvarlige, at Conversio kan gøre brug af andre databehandlere (underdatabehandlere) i forbindelse med Con-versios opfyldelse af sine forpligtelser efter denne Aftale. Ved Aftalens indgåelse anvender Conversio de i Bilag 2 oplistede underdatabehandlere. Inden tilføjelse el-ler erstatning af de i Bilag 2 oplistede underdatabehandlere underretter Conversio den Dataansvarlige herom. Den Dataansvarlige skal inden for 5 (fem) dage meddele Conversio, hvis den Dataansvarlige ønsker at gøre indsigelse mod tilføjelsen eller erstatning af underdatabehandlere.
  • 5.2 Conversio udstyrer én gang om året den Dataansvarlige med en revideret opdate-ret liste svarende til Bilag 2 med de underdatabehandlere, som Conversio har over-ladt personoplysninger under den Dataansvarliges ansvar til.
  • 5.3 Udover det i pkt. 5.1 anførte er Conversio er ikke berettiget til at videregive person-oplysninger til tredjeparter eller databehandlere uden den Dataansvarliges forud-gående skriftlige instruks, medmindre sådan videregivelse eller overladelse følger af lovgivningen.
  • 5.4 Conversio skal, inden overførsel af personoplysninger til en underdatabehandler, indgå en skriftlig databehandleraftale med underdatabehandleren, hvor denne for-pligter sig til over for Conversio at være bundet på “back-to-back”-vilkår i forhold til bestemmelserne i denne Aftale.
  • 5.5 Hvis personoplysningerne overføres til udenlandske underdatabehandlere, skal det i nævnte databehandleraftale anføres, at det er den Dataansvarliges lands da-tabeskyttelseslovgivning, der gælder for udenlandske underdatabehandlere.
  • 5.6 Conversio skal i eget navn indgå skriftlige databehandleraftaler med underdatabe-handlere indenfor EU/EØS. For så vidt angår underdatabehandlere udenfor EU/EØS skal Conversio indgå standardaftaler i overensstemmelse med Kommissionens be-slutning 2010/87/EU af 5. februar 2010 om standardkontraktbestemmelser for overførsel af Personoplysninger til databehandlere etableret i tredjelande i hen-hold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF (“Standardaftale”), senere versioner eller Kommissionsbeslutninger, som erstatter denne.
  • 5.7 Den Dataansvarlige giver hermed Conversio fuldmagt til at indgå Standardaftaler med underdatabehandlere udenfor EU/EØS på den Dataansvarliges vegne og i den Dataansvarliges navn.
 • 6. Ansvar
  • 6.1 Parterne er erstatningsansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler, dog således at ingen af Parterne er berettiget til at kræve erstatning for indirekte tab eller følgeskader, uanset om det er den Dataansvarlige, Conversio eller
   tredjemand, som lider disse indirekte tab eller følgeskader. Tab af forretningsmu-ligheder, tab af fortjeneste, driftstab, tab af omsætning, tab af goodwill, tab af data, herunder tab i forbindelse med genskabelse af data skal altid betragtes som indi-rekte tab/følgeskader.
  • 6.2 Conversios samlede erstatningspligt under Aftalen er samlet set beløbsmæssigt be-grænset til DKK 10.000.
 • 7. Ikrafttrædelse og ophør
  • 7.1 Denne Aftale træder i kraft på dagen for underskrivelsen af Aftalen.
  • 7.2 I tilfælde af ophør af hovedaftalen, Konsulentaftale med Conversio ApS, skal denne Aftale også ophøre. Conversio er dog forpligtet af denne Aftale, så længe Conversio behandler personoplysninger på vegne af den Dataansvarlige.
  • 7.3 I tilfælde af denne Aftales ophør er den Dataansvarlige berettiget til at forlange, at Conversio tilbageleverer personoplysningerne, eller at Conversio sletter personop-lysningerne.
 • 8. Lovvalg og værneting
  • 8.1 Denne Aftale reguleres af og fortolkes i overensstemmelse med dansk ret.
  • 8.2 Ethvert krav og enhver tvist, der udspringer eller på anden måde er forbundet med denne Aftale, skal afgøres ved retten i Aarhus.
 • Bilag 1
 • Typer af personoplysninger
  • Navn
  • Adresse
  • Fødselsdag
  • Kontaktoplysninger
  • Køn
  • Kundeprofil, købshistorik
  • IP adresse
 • Bilag 2
 • Underdatabehandlere
  • Inkith Technology Ltd. (Indisk søsterselskab som delvis er ejet af Conversio ApS)
  • BotAgency ApS
  • Powerhosting ApS
  • Amazon Web Services
  • Cloudways Ltd.

 

Udarbejdet af 

 

 

for Conversio ApS

Gemmer din virksomhed også på et uforløst potentiale?

Giv os lidt indsigt, så kommer vi med et bud på en strategi til dine behov. Kontakt os herunder for at høre mere.
Anders Tjørnelund
CEO, Partner

Bliv ringet op